info@usrvitez.ba

Prezentacija projekta šetnice

Danas je u Općini Vitez izvršena prezentacija projekta izgradnje šetališta i biciklističke staze uz rijeku Lašvu kao i novog pješačkog mosta u Starom Vitezu

INFORMACIJA IZ OPĆINE VITEZ
"U Općini Vitez prezentiran je projekt regulacije korita rijeke Lašve od novog mosta kod Općine do Vonkovog mosta te izgradnja šetališta i biciklističke staze uz rijeku Lašvu u sklopu regulacije spomenutog korita. Zbog sve učestalijih prirodnih nesreća i neuređenosti korita rijeke Lašve na navedenom području Općina je pokrenula proceduru izrade „Glavnog projekata regulacije dijela rijeke Lašve i izgradnje šetališta i biciklističke staze u dužini od 1 500 metara“. Na prezentaciji koja je održana u Vitezu detaljno je pregledana svaka dionica rijeke Lašve uz pomoć situacije, te normalnih i poprečnih profila duž dionice rijeke. Predložena lokacija biciklističke i pješačke staze nalazi se na lijevoj obali rijeke Lašve gdje bi trebao biti postavljen i urbani mobilijar predviđen za šetnice. Uz šetnicu i regulaciji rijeke Lašve koja bi se trebala sastojati od tri normalna profila širine korita 20 metara definirano je projektno rješenje za regulaciju i dijela potoka Lupnica te potreba gradnje novog pješačkog mosta u Starom Vitezu na stacionaži 0+300.00m jer postojeći most ne zadovoljava potrebnu visinsku kotu.

prezentacija projekta