info@usrvitez.ba
zima_1 zima_2 zima_3 zima_4 zima_5

Izmjene i dopune lovostaja

Kao što ste upoznati zabrana ribolova na potočnu pastrmku je od 01.10.-01.03. naredne godine. Izmjene i dopune pravilnika su donešene i stupile na snagu 2009. godine. Donosimo najvažnije!

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA RIBOLOV (skenirani dokument)

članak 1.
U Pravilniku o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/05) u članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi: "Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na sportsko-rekreativni ribolov salmonidnih vrsta."

članak 2.
U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: "Zabranjeno je loviti ribu uz uporabu strane (alohtone) vrste ribe kao mamac." Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Zabranjeno je koristiti živu ribu kao mamac."

članak 3. (odnosi se na zabranu ribolova-lovostaj)
U članku 13. točke 5. 6. 7. 10. i 11. mijenjaju se i glase:
5.glavatica od 1. listopada do 31. srpnja.
6. lipljen od 1. listopada do 31. svibnja.
7. šaran od 1. travnja do 30. lipnja.
10. som od 1. travnja do 30. lipnja.
11. kečiga od 1. ožujka do 31. listopada.

članak 4.
U članku 18. u stavku 1. točke 1. 2. i 3. mijenjaju se i glase:
1. jedna glavatica i dvije mladice godišnje.
2. tri kalifornijske pastrmke dnevno.
3. dva lipljena dnevno

Iza dosadašnje točke 3. dodaje se nova točka 3a. koja glasi: "3a. jedna neretvanska mekousna pastrmka dnevno."

članak 5.
Ovaj Pravilnik stu pa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 02-24-125-1/09
16. travnja 2009. godine
Sarajevo
Ministar
Mr. sci. Damir Ljubić, v. r

Više u ovoj kategoriji: Režim ribolova »

Najpopularnije