info@usrvitez.ba

Poribljavanje lipljen 1998.

Na osnovu Ribarske osnove iz 1972. godine rijeka Lašva je bila izuzetno interesantna salmonidna voda u kojoj je pored potočne pasrtmke, i terena poznatih po krupnim mladicama, dominirao lipljen. Kako je navedeno u Ribarskoj osnovi lipljen je bio zastupljen sa preko 65% ukupne populacije salmonidnih vrsta. Nakon trovanja rijeke Lašve 80-ih godina koje su izazvala otpadne vode tadašnje industrije sa područja Travnika ova riba je skoro u potpunosti iščezla iz Lašve i njenih pritoka. Poribljavanje lipljenom nije bilo moguće iz razloga što su u to vrijeme uzgajališta ove ribe postojala samo u Sloveniji, a cijena po komadu i prevoz specijalnim vozilom je bio iznad financijskih mogućnosti bilo kojeg udruženja iz BiH. Nakon prestanka ratnih djelovanja na poručju BiH, USR Vitez je jedno od prvih udruženja koje je izvršilo reorganizaciju na čelu sa pok. Ludvig Tibolodom, i kao jedno od najboljih udruženja 1998. godine dobija donaciju iz Slovenije u vidu 5.000 komada lipljena uzrasta od 12-17 cm.
Kompletna količina lipljena je ubačena cijelim tokom rijeke Lašve na dionici kojom je tada upravljala USR Vitez, kao i u neke važnije pritoke. Uvedena je stalna zabrana ribolova na lipljena. Kako je nakon prestanka ratnih djelovanja na ovim područjima došlo do prestanka rada svih velikih zagađivača, lipljen se odlično adaptirao i raširio cijelim tokom rijeke Lašve od Travnika do Busovače.
Ova količina je prestavljala primarno matično jato za skoro cijeli tok rijeke Lašve, a USR Vitez je i nakon toga izvršila poribljavanje u dva navrata sa manjim količinama lipljena.