info@usrvitez.ba

Zagađenje Lašve - farma pilića

Kako je USR Vitez u 2015. godini imala nekoliko akcija čišćenja korita rijeke Lašve, zamjećen je veliki broj raspadajućih leševa uginulih pilića kao i plutajući otpad karakterističan za farme piladi koji je naročito izražen na akumulaciji MHE Vitez1. Nakon posljednje izvedene akcije čišćenja u 9-om mjesecu 2015. godine članovi USR Vitez se pokušali utvrditi izvor ovih zagađenja, te je isto pronađeno na rijeci Grlovnica koja je pritoka rijeke Lašve, a uzročnik je Farma pilića Tokalić d.o.o. Novi Travnik. Ustanovljeno je da navedeni subjekat svu uginulu pilad baca u rijeku Grlovnicu, a otpad odlaže na obale i u samu rijeku Grlovnicu, pri čemu prouzrokuje zagađenje rijeke Grlovnice i rijeke Lašve nizvodno organskim i kemijskim otpadom (naročito nitratima).  Ova pojava je fotografirana i sačinjen je video zapis na licu mjesta. 

 Podnešena je prijava Federalnoj inspekciji te su priložene fotografije i video zapis. Federalna inspekcija je po zaprimljenoj prijavi izašla na teren te su poduzeli zakonom propisane mjere. Zagadjivač je sankcioniran, o čemu smo dobili pismeno obavještenje od nadležne inspekcije.