Izvedena je akcija košenja korova na dijelu mrijestilišta.

Opširnije...

Održana je akcija prebacivanja autohtonih potočnih pastrmki za matično jato u mrijestilištu. Lokacija izlova je gornji planinski tok rijeke Kruščice i pritoka.

Opširnije...

Izvršeni manji radovi na uzgojnom potoku u dijelu namjenjenom potočnim pastrmkama.

Opširnije...

Akcija prikupljanja kamena za gradnju mrijestilišta izvedena je 28.02.2015. po jako hladnom i vjetrovitom vremenu.

Opširnije...

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Rijeka 22 • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477