Zagadjenje rijeke Lašve - farma pilića

Kako je USR Vitez u 2015. godini imala nekoliko akcija čišćenja korita rijeke Lašve, zamjećen je veliki broj raspadajućih leševa uginule piladi kao i plutajući otpad karakterističan za farme piladi koji je naročito izražen na akumulaciji MHE Vitez1.

Nakon posljednje izvedene akcije čišćenja u 9-om mjesecu 2015. godine članovi USR Vitez se pokušali utvrditi izvor ovih zagađenja, te je isto pronađeno na rijeci Grlovnica koja je pritoka rijeke Lašve, a uzročnik je Farma pilića Tokalić d.o.o. Novi Travnik. Ustanovljeno je da navedeni subjekat svu uginulu pilad baca u rijeku Grlovnicu, a otpad odlaže na obale i u samu rijeku Grlovnicu, pri čemu prouzrokuje zagađenje rijeke Grlovnice i rijeke Lašve nizvodno
organskim i kemijskim otpadom (naročito nitratima).

Ova pojava je fotografirana i sačinjen je video zapis na licu mjesta.

Podnešena je prijava Federalnoj inspekciji te su priložene fotografije i video zapis. Federalna inspekcija je po zaprimljenoj prijavi izašla na teren te su poduzeli zakonom propisane mjere. Zagadjivač je sankcioniran, o čemu smo dobili pismeno obavještenje od nadležne inspekcije.

Video zapis snimljen na mjestu zagadjenja

Udruga sportskih ribolovaca Vitez
Lašvanska b.b. Ribarski dom • 72250 Vitez • Bosna i Hercegovina
ID broj: 4236178890008
Žiro račun:
UniCreditBank BiH 3382502200395477